Algemene Voorwaarden Online Betaalplatform C2C Betaalverzoek (Betaallink)

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de afhandeling van betalingen verricht via een Online Betaalplatform C2C Betaalverzoek (hierna: de "Betaallink").
 2. De ontvanger van een Betaallink kan eenvoudig - door erop te klikken - via iDEAL het in het betaalverzoek vermelde bedrag betalen aan de begunstigde die in de Betaallink wordt vermeld.
 3. De afhandeling van betalingen via een Betaallink houdt in dat wij ervoor zorgen dat het geld dat via de Betaallink aan ons wordt betaald één werkdag na ontvangst (door ons) zal worden overgemaakt op de IBAN van de begunstigde van de betaling ("Uitbetaling"), tenzij er tussen degene die de Betaallink aanmaakt en de ontvanger ervan Uitbetalingregels zijn overeengekomen voor de Uitbetaling. Ontvangst van de betaling door ons op een niet-werkdag wordt geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Op onze website vind je meer informatie over onze 'Gelijk Oversteken' diensten en de toepasselijke Uitbetalingregels. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst op grond waarvan een betaling verschuldigd is.
 4. Wij zijn MediaMedics B.V. en handelen onder de naam Online Betaalplatform. Wij verlenen de betaaldiensten die we beschrijven in artikel 3 en eventuele andere betaaldiensten, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Wij doen dat als betaalinstelling. Daarvoor hebben wij een vergunning van De Nederlandsche Bank. Onderstaand geven wij onze volledige gegevens:

  Adres Kanaalweg 1, 2628 EB in Delft
  Telefoonnummer 015 - 889 8888
  Registratienummer Kamer van Koophandel: 50124498
  Meer over onze vergunning vind je hier http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTBI/
  Onze website www.onlinebetaalplatform.nl
 5. Het komt voor dat onze betaaldiensten deel uitmaken van de dienstverlening van een derde partij. Zo'n derde partij is bijvoorbeeld een platform (zoals Marktplaats.nl) waarop vraag en aanbod worden samengebracht (en dus een partij die bemiddelt bij de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper) of een ander soort platform dat het mogelijk maakt om betaalverzoeken met Betaallink aan te maken en te versturen. De verkoper en de koper zijn elk verplicht zich te houden aan de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de dienstverlening van zo'n derde partij.
 6. De kosten van onze betaaldiensten staan altijd duidelijk vermeld als service fee voordat wij beginnen met het verlenen van de betaaldiensten. Soms komen de kosten voor rekening van de verkoper (begunstigde van het in de Betaallink vermelde bedrag) en soms voor die van de koper (ontvanger van de Betaallink). Alleen als er geen service fee wordt vermeld voordat je besluit gebruik te maken van onze betaaldiensten, ben jij geen service fees verschuldigd.
 7. Een begunstigde betaalt de service fees doordat wij ze inhouden van de via de Betaallink betaalde en door ons ontvangen betaling. Dat betekent dat het bedrag dat wij overmaken aan de begunstigde gelijk is aan het bedrag van het in de Betaallink vermelde bedrag verminderd met de service fees. Als de kosten van onze betaaldienstverlening voor rekening van de ontvanger van de Betaallink komen, wordt het bedrag van de betaling in de Betaallink verhoogd met de verschuldigde service fees.
 8. Informatie over het ontvangen van betalingen, de hoogte en de totstandkoming (berekening) van de Uitbetalingen, een terugbetaling of refund, het bevestigen van de ontvangst van gekochte goederen en/of diensten of de retour ervan of anderszins wordt rechtstreeks door of aan ons of via de dienstverlening van een in artikel 5 genoemde derde partij verschaft.
 9. Mogelijk betaal je ook kosten voor het gebruik van de diensten van zo'n derde partij. In de meeste gevallen vormen die kosten onderdeel van de in artikel 6 beschreven service fees. Als dat niet zo is, wordt dat aan je gemeld en betaal je apart aan de desbetreffende dienstverlener. Je ontvangt dan apart een factuur van die dienstverlener.
 10. Zowel begunstigden als ontvangers van een Betaallink worden geacht deze algemene voorwaarden te kennen. Voordat wij beginnen met het verlenen van onze betaaldienstverlening aan jou, vragen wij jou ze te aanvaarden. Ook kun je als ontvanger van een Betaallink eerst kennisnemen van deze algemene voorwaarden. Wij mogen deze algemene voorwaarden aanpassen en zullen aanpassingen altijd melden. De toepasselijke voorwaarden kun je vinden op onze website en het staat je vrij ons op elk gewenst ogenblik te vragen om de geldende algemene voorwaarden kosteloos aan je toe te sturen.
 11. De begunstigde en de ontvanger van een Betaallink worden geacht beiden consument te zijn en verklaren door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet te handelen in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf. Zodra wij vermoeden of vaststellen dat een begunstigde of een ontvanger van een Betaallink toch handelt in de uitoefening van diens beroep en/of bedrijf, staken wij onze dienstverlening aan zo'n ontvanger en/of begunstigde zonder daardoor aansprakelijk te zijn voor vergoeding van schade en/of kosten.
 12. De koper heeft op het moment waarop wij het geld via de Betaallink ontvangen, voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens de verkoper. De ontvanger van een Betaallink is echter niet verplicht de betaling via de Betaallink te voldoen. De betaalmogelijkheden zijn afhankelijk van de afspraken die tussen de begunstigde en de ontvanger van een Betaallink worden gemaakt. Je kunt op elk moment besluiten niet langer gebruik te maken van onze betaaldiensten of van reeds aangemaakte en verzonden Betaallinks. Als een betaling op een andere manier dan via de Betaallink wordt voldaan, kunnen wij dat niet zien. Het kan dus voorkomen dat de ontvanger van (herinnering aan) een Betaallink (al) op een andere manier heeft betaald. In geen geval zullen wij ervoor aansprakelijk zijn als de ontvanger van een Betaallink de betaling niet voldoet. Ook als de ontvanger van een Betaallink een betaling meer dan eens voldoet, is het aan die ontvanger dat met de begunstigde op te lossen en zijn wij niet aansprakelijk.
 13. Gebruik je voor het aanmaken of verzenden van betaalverzoeken met Betaallinks of voor het verschaffen van informatie over de producten en/of diensten, het verzenden, de ontvangst of de staat ervan diensten van derden, dan zijn op die diensten ook de algemene voorwaarden van die derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door derden verleende diensten.
 14. Je mag alleen Betaallinks verzenden of voor het voldoen van je betaling gebruiken als je geen wetten, andere regels, rechten van anderen schendt en als je je aan deze algemene voorwaarden houdt. Alle informatie die je in het kader van onze betaaldienstverlening verschaft over jezelf, je aan-of verkoop, de ontvangst en dergelijke dien je naar waarheid aan te leveren.
 15. Het gebruik van een Betaallink is op eigen risico: Betaal of ontvang je een verkeerd bedrag, betaal je aan de verkeerde persoon, aan iemand aan wie je geen betaling verschuldigd bent, voor iets waarvoor je niet had willen of hoeven betalen, of gaat er iets anders mis door het gebruik of misbruik (door jezelf of een ander) van een Betaallink, dan komt de schade voor je eigen rekening.
 16. Voordat wij beginnen met het verlenen van onze betaaldiensten zijn wij verplicht degene aan wie wij ze verlenen te identificeren en diens identiteit te verifiëren. Wij verifiëren eerst je telefoonnummer en emailadres en controleren of de opgegeven of gebruikte IBAN persoonlijk, geldig en actief is en of de tenaamstelling overeenkomt met jouw opgave. Mogelijk vragen we je in een later stadium om meer gegevens voor nadere identificatie. Tijdens het verlenen van onze betaaldiensten voeren wij fraudechecks uit en verzamelen, analyseren en monitoren wij de gegevens zoals we die van jou of van de in artikel 5 genoemde derden ontvangen (naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en IBAN van de begunstigde, naam, mobiel telefoonnummer van de ontvangers van Betaallinks alsmede de bedragen van de betalingen). Wij kunnen het gebruik van onze betaaldiensten blokkeren op grond van objectief gerechtvaardigde redenen, waaronder (i) de veiligheid van de betaaldienst of (ii) het vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van de betaaldienst. Dit alles met als doel de betaaldiensten zo goed en veilig mogelijk te verlenen en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Over blokkeringen informeren wij je waar nodig en waar mogelijk vooraf.
 17. Door je aan te melden voor onze dienstverlening verklaar je GEEN Politiek Prominent Persoon (Political Exposed Person - PEP) te zijn. Als je WEL een Politiek Prominent Persoon bent of zodra je dit wordt dien je dit per ommegaande aan ons te vermelden en zal worden beoordeeld of wij betaaldiensten aan je kunnen en willen verlenen. Voor meer informatie over het aanmelden als Politiek Prominent Persoon voor onze dienstverlening verwijzen we je naar onze website.
 18. Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen zelf en wij houden ons daarbij aan onze verplichtingen onder toepasselijke regelgeving. Informatie over de ontvangen betalingen bevat geen persoonsgegevens en worden gedeeld met de in artikel 5 genoemde derden zodat zij inzicht kunnen verschaffen in de status van betalingen.
 19. Wij mogen samen met de in artikel 5 genoemde derden of de bank die betrokken is bij de afhandeling van de iDEAL betaling door de koper onderzoek doen als er een vermoeden bestaat dat je je niet aan de wet, andere regels of deze algemene voorwaarden houdt, met name artikel 11 ervan. Wij mogen in dat geval onze betaaldienstverlening weigeren, Betaallinks onbruikbaar maken en betalingen, al dan niet tijdelijk, vasthouden. Ook doen wij als dat nodig is aangifte.
 20. Betaallinks functioneren slechts als je zelf hebt gezorgd voor de noodzakelijke apparatuur, besturingssystemen en (internet)verbindingen. Het is van belang dat je je apparatuur goed beveiligd. Geef op zijn minst nooit inloggegevens of toegangscodes aan anderen en meld een vermoeden van misbruik via onze customer service.
 21. Wij informeren jou altijd in het Nederlands over onze betaaldienstverlening en gebruiken daarvoor je naam, mobiele telefoonnummer en emailadres zoals die bij ons bekend zijn.
 22. Als er in deze algemene voorwaarden iets staat wat volgens de wet niet geldig is, dan blijft de rest van de voorwaarden gewoon geldig. Blijkt dat we iets niet geldig hebben afgesproken, dan maken we graag alsnog een redelijke, geldige afspraak.
 23. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 24. Als je een klacht hebt zouden wij het graag van je horen. Klachten kun je indienen via de Website. Als wij je na de afhandeling van een klacht niet tevreden hebben kunnen stellen, dan kun je met je klacht terecht bij klachteninstituut Kifid (www.kifid.nl).

  Aanvullende Voorwaarden voor 'Gelijk Oversteken'
 25. Deze Aanvullende Voorwaarden voor de 'Gelijk Oversteken' dienst bij de Online Betaalplatform C2C Betaallink gelden indien een verkoper ervoor kiest om de mogelijkheid van betaling via Betaallinks uit te breiden met 'Gelijk Oversteken' en de koper van deze dienst gebruikt wenst te maken. "Gelijk Oversteken" houden in dat wij het bedrag dat via een Betaallink wordt betaald voor de verkoper vasthouden totdat aan tussen de koper, de verkoper en ons afgesproken Uitbetalingregels (zoals nader uitgewerkt in artikel 26 en 30 is voldaan.
 26. Betaallinks kun je gebruiken om te verzoeken om betaling als je iets aan iemand hebt verkocht. De begunstigde van de betaling in de Betaallink is dan de verkoper en de ontvanger van de betaallink is dan de koper. Een koper kan betaling via een Betaallink enkel uitbreiden met de 'Gelijk Oversteken' dienst indien de verkoper het gebruik van deze dienst aanbiedt. De koper heeft op het moment waarop wij het geld via de Betaallink ontvangen, voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens de verkoper.
 27. Als gebruik wordt gemaakt van onze 'Gelijk Oversteken' dienst, maken koper en verkoper daaromtrent met ons afspraken over het moment van Uitbetaling aan de verkoper, of in bepaalde gevallen, de terugbetaling aan koper, zoals nader omschreven in artikel 30 (Uitbetalingregels). Wij houden de Uitbetaling in bewaring, totdat aan deze Uitbetalingregels is voldaan. De Uitbetalingregels bepalen op welk moment het geld wordt overgemaakt aan de verkoper, of in bepaalde gevallen, wordt terugbetaald aan de koper. Deze Uitbetalingregels staan vermeld in artikel 30 hieronder. Wij verzorgen de Uitbetaling uitsluitend op basis van en conform de Uitbetalingregels aan verkoper dan wel aan de koper. Uitbetaling vindt plaats op de werkdag volgend op de dag waarop aan de Uitbetalingregels is voldaan. Terugbetaling aan de koper van het bedrag van de betaling, verminderd met de door de koper verschuldigde service fees zoals vermeld in artikel 6, vindt plaats op de werkdag volgend op de dag waarop conform de Uitbetalingregels dient te worden terugbetaald. Over het bedrag dat wij in bewaring houden zijn wij geen rente verschuldigd. In geval van terugbetaling aan de koper, ontvangt de koper het bedrag van de betaling verminderd met de door de koper verschuldigde service fees zoals vermeld in artikel 6.
 28. Opdat wij de 'Gelijk Oversteken' dienst goed kunnen verlenen, gelden voor de koper en de verkoper de verplichtingen vermeld in artikel 14 en 28. Als de koper of de verkoper zich niet aan deze verplichtingen houdt, kunnen wij de 'Gelijk Oversteken' dienst niet goed verlenen. In dat geval aanvaarden wij ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, niet jegens koper en ook niet jegens de verkoper. Ook zijn wij er in geen geval aansprakelijk voor als de koper of verkoper hun verplichtingen jegens elkaar niet nakomen.
 29. De verkoper en de koper zijn elk verplicht zich te houden aan de tussen hen gesloten koopovereenkomst en de afgesproken Uitbetalingregels en dienen ons elk tijdig (binnen 2 werkdagen) en naar waarheid de informatie te verstrekken over de producten en/of diensten die het betreft, het verzenden, de ontvangst of de staat ervan, overige informatie over Uitbetalingregels of anderszins op ons verzoek. Dat houdt op zijn minst in dat de verkoper verplicht is te leveren zodra wij aan de verkoper hebben bevestigd dat wij de betaling hebben ontvangen.
 30. De 'Gelijk Oversteken' dienst bevat de mogelijkheid tot melding van een geschil. Voor meer informatie zie: https://onlinebetaalplatform.nl/marktplaatsbetalingen. Dit geschil dient te worden 'geopend' door de koper binnen 7 dagen na de betaling indien het pakket niet is ontvangen. Binnen 5 werkdagen nadat een geschil is 'geopend' beoordelen wij of het door ons ontvangen bedrag op grond van de Uitbetalingregels aan de koper of aan de verkoper dient te worden overgemaakt en zullen de koper en de verkoper over onze definitieve beoordeling informeren. Wij zijn gerechtigd, maar niet verplicht, om koper en verkoper om een toelichting te vragen, of om de beoordeling te maken op basis van de reeds bij ons bekende informatie. Wij zullen het bedrag vervolgens op de werkdag die volgt op onze definitieve beoordeling overmaken aan de koper of aan de verkoper. Indien nodig hebben wij de mogelijkheid om de definitieve beoordeling met 15 werkdagen uit te stellen. Mocht je een klacht hebben naar aanleiding van de definitieve beoordeling dan kan dit via onze website zoals vermeld in artikel 23.

  Uitbetalingregels
 31. Indien gebruik wordt gemaakt van de 'Gelijk Oversteken' dienst zijn de volgende Uitbetalingregels van toepassing:
  • De verkoper gebruikt voor de verzending altijd een methode waarbij het verzendbedrijf een Track & Trace / ontvangstbevestiging afgeeft.
  • Het bedrag wordt door ons uitbetaald aan de verkoper indien één van de volgende situaties zich voordoet:
   • de koper geeft aan dat het door de verkoper verzonden product is ontvangen; of
   • een periode van zeven (7) dagen is verstreken sinds de ontvangst van de betaling, zonder dat de koper een geschil heeft geopend zoals beschreven in Artikel 29.
   • zodra een definitieve beoordeling van een geschil heeft plaatsgevonden waarbij is geoordeeld dat het pakket door de verzendpartij van de verkoper is afgeleverd aan de koper.
  • Het bedrag wordt door ons zoals beschreven in artikel 26, terugbetaald aan de koper indien de volgende situatie zich voordoet: de koper heeft binnen zeven (7) dagen na betaling een geschil geopend zoals beschreven in artikel 29 en bij de definitieve beoordeling van het geschil is geoordeeld dat de verkoper niet kan bewijzen dat het pakket bij de koper is afgeleverd, bijvoorbeeld doordat binnen de gestelde termijn geen bij de aflevering behorende Track & Trace / ontvangstbevestiging is overlegd;
  • Indien een tussen koper en verkoper gesloten transactie naar onze mening in strijd is met deze voorwaarden en/of in strijd is met wet- en regelgeving, zijn wij gerechtigd om het aan ons betaalde bedrag terug te betalen aan de koper.